Повідомлення

Повідомлення про про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каракубське ХПП" 16.04.2013р

[11.03.2013]
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО”, код ЕДРПОУ 00957519, місцезнаходження: 87252 Україна, Донецька область, с. Роздольне, Старобешівський район, вул. Чкалова, буд. 96 (далі – «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2013 року о 14-00 годині за адресою: 87252 Україна, Донецька область, с. Роздольне, Старобешівський район, вул. Чкалова, буд. 96, кімната 1 з наступним порядком денним: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Обрання членів лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів. 3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2012 році і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Висновок Ревізійної комісії Товариства щодо річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік і його затвердження. 6. Затвердження річного звіту Товариства. 7. Затвердження розподілу прибутків та збитків Товариства за 2012 рік. 8. Затвердження нової редакції статуту Товариства та уповноваження Голови Правління її підписати. 9. Надання повноважень на проведення всіх необхідних дій пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства. 10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника Період звітний 2012 Попередній 2011 Усього активів 7567 6775 Основні засоби 2753 2730 Довгострокові фінансові інвестиції 18 18 Запаси 550 387 Сумарна дебіторська заборгованість 711 2271 Грошові кошти та їх еквіваленти 3079 1281 Нерозподілений прибуток 3424 2623 Власний капітал 6575 5690 Статутний капітал 1213 1213 Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання 795 961 Чистий прибуток (збиток) 898 1674 Середньорічна кількість акцій (шт.) 4853876 4776219 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 76 86 Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 10 квітня 2013 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: 87252 Україна, Донецька область, с. Роздольне, Старобешівський район, вул. Чкалова, буд. 96, кімната 1) 16 квітня 2013 року з 12-00 до 13-30 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України. З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися за телефоном (062 53) 2-23-77 і (062 53) 2-14-77. З повагою, Голова Правління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО” ________________________________ Костяк П.М.

Назад