Повідомлення

ПрАТ " КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"додає документ Річний звіт за 2013рік

[29.04.2014]
Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Корнiйко Д.М. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 22.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство" 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00957519 4. Місцезнаходження 87252, Україна, Донецька обл., Старобешiвський р-н, с. Роздольне, вул. Чкалова,96 5. Міжміський код, телефон та факс 0625322377, 0625322276 6. Електронна поштова адреса karakubhpp@ukrpost.ua karakubhpp@i.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата) 2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.karakubhpp.emitents.net.ua в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента: 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 12. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 27. Правила ФОН 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 29. Текст аудиторського висновку (звіту) 30. Річна фінансова звітність X 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 33. Примітки: У звiтi не надано вiдомостi за такими пунктами: 3- у звiтному роцi Товариство не приймало участь у створеннi юридичних осiб; 4- Статутом Товариства не передбачено впровадження посади корпоративного секретаря; 5 - у Статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка, Товариство не займає монопольне становище та не має стратегiчного значення - рейтингова оцiнка не проводилась; 6 - емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не надають вiдомостi про засновникiв; 10 - емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не надають вiдомостi про дивiденди; 11 - емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не надають вiдомостi про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; 13 - емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не заповнюють роздiл "Опис бiзнесу"; 12.2-12.4 - Товариство випустило тiльки простi iменнi акцiї у бездокументарнiй формi; 12.5 - викупу власних акцiй не було; 14.14, 14.5 - Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається; 15, 18-27 - Товариство випустило тiльки простi iменнi акцiї у бездокументарнiй формi; 29 - приватнi акцiонернi товариства не оприлюднюють текст аудиторського висновку (звiту); 31 - Товариство не сладає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами; 32 - цiльовi облiгацiї не випускались. ІІІ. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство" 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №640097 3. Дата проведення державної реєстрації 15.01.1992 4. Територія (область) Донецька обл. 5. Статутний капітал (грн) 1213469 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0 8. Середня кількість працівників (осіб) 66 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 52.10 - Складське господарство 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля 46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для твари 10. Органи управління підприємства Акцiонернi товариства не надають вiдомостi про органи управлiння. 11. Банки, що обслуговують емітента 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті фiлiї "КIБ" ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" в мiстi Київ 2) МФО банку 300379 3) Поточний рахунок 26008005561000 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті фiлiї "КIБ" ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" в мiстi Київ 5) МФО банку 300379 6) Поточний рахунок 26009005561010 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 1 2 3 4 5 Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi) 21Л 01.06.2010 Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi Опис Термiн дiї лiцензiї не обмежений. Товариство не планує вiдмовлятися вiд отриманої лiцензiї. V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 1) Посада Голова правлiння 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнiйко Дмитро Михайлович 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК 270305 11.03.2006 Будьоновським РВ ДМЦУМВС України в Донецькiй областi 4) Рік народження 1970 5) Освіта Вища, закiнчив Донецький державний технiчний унiверситет 6) Стаж керівної роботи (років) 4 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Представник регiональний в Донецькiй областi ТОВ "Нобл Ресорсiз Україна" 8) дата обрання та термін, на який обрано 24.04.2013, обрано 3 9) Опис Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння обирається у кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Компетенцiя Правлiння змiнюється за рiшенням Загальних зборiв. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом та/або положенням про Правлiння, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi i можуть проводитися за особистою присутнiстю його членiв або шляхом телефонної чи вiдео конференцiї. Кожний член Правлiння має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Засiдання Правлiння є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його складу. На засiданнi Правлiння кожний член Правлiння має один голос. Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Правлiння пiд час прийняття рiшень голова Правлiння має право вирiшального голосу. На засiданнi Правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання Правлiння оформлюється протягом 5 днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується головуючим засiдання та надається за вимогою для ознайомлення члену Правлiння, члену Наглядової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, а також акцiонеру (представнику акцiонера). Голова Правлiння обирається Наглядовою радою. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнший член Правлiння в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями. У разi неможливостi виконання головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Повноваження голови Правлiння та члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень голови та/або члена Правлiння встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правлiння. Без рiшення Наглядової ради повноваження члена Правлiння з одночасним припиненням контракту припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Правлiння за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Правлiння; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) на iнших пiдставах, передбачених законодавством України та контрактом, укладеним з членом Правлiння. Голова Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiднесенi до компетенцiї Зборiв Учасникiв, Наглядової ради та Правлiння. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї голови Правлiння, крiм питань, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. З урахуванням обмежень, передбачених у цьому Статутi, до компетенцiї голови Правлiння вiдносяться такi питання, але вони не обмежується лише ними: 1) представляє Товариство у всiх вiдносинах з будь-якими юридичними i фiзичними особами, включаючи iноземнi та українськi органи державної влади та управлiння; видає довiреностi вiд iменi Товариства; 2) наймає та звiльняє працiвникiв, затверджує посадовi iнструкцiї, органiзує трудову дiяльнiсть працiвникiв, приймає рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв, якi перебувають у трудових вiдносинах iз Товариством; 3) приймає рiшення про оперативне розпорядження належним Товариству майном, здiйснює розпорядження майном Товариства, включаючи його грошовi кошти, з дотриманням обмежень, встановлених цим Статутом; 4) укладає вiд iменi Товариства будь-якi договори, контракти, платежi, документи, правочини або низку пов'язаних чи однакових контрактiв, договорiв, платежiв, документiв, правочинiв з дотриманням обмежень, встановлених цим Статутом; 5) має право першого пiдпису фiнансових документiв Товариства, включаючи банкiвськi документи; 6) забезпечує дотримання Товариством законодавства України; 7) органiзує порядок ведення бухгалтерського облiку на Товариствi, включаючи полiтику амортизацiї, в межах законодавства України та згiдно принципiв бухгалтерського облiку, полiтики i процедур; 8) видає розпорядження та накази, обов'язковi до виконання всiма працiвниками Товариства, а також працiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства; 9) готує необхiднi матерiали та пропозицiї для розгляду Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; 10) приймає рiшення з усiх iнших питань повсякденної дiяльностi Товариства, якi необхiднi для досягнення цiлей Товариства та не входять до виключної компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння. У разi неможливостi з будь-якої причини виконання головою Правлiння своїх обов'язкiв, Правлiння має право приймати рiшення з будь-якого питання, вiднесеного до компетенцiї голови Правлiння. Голова правлiння Корнiйко Д.М. непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської службової дiяльностi не має, акцiями товариства не володiє. Призначено на посаду голови правлiння у 24 квiтня 2013 року замiсть Костяка П.M. Протягом останнiх п"яти рокiв займав такi посади: менеджер по закупiвлi ТОВ "Азовська продовольча компанiя", менеджер по закупiвлi ПII "Серна", представник регiональний в Донецькiй областi ТОВ "Нобл Ресорсiз Україна". 1) Посада Член правлiння 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Осадчук Володимир Iллiч 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 4) Рік народження 1974 5) Освіта Вища закiнчив Нацiональний Аграрний унiверситет 6) Стаж керівної роботи (років) 10 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Генеральний директор ТОВ "Нобл Ресорсiз України" 8) дата обрання та термін, на який обрано 29.07.2013, обрано 3 9) Опис Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння обирається у кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Компетенцiя Правлiння змiнюється за рiшенням Загальних зборiв. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом та/або положенням про Правлiння, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi i можуть проводитися за особистою присутнiстю його членiв або шляхом телефонної чи вiдео конференцiї. Кожний член Правлiння має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Засiдання Правлiння є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його складу. На засiданнi Правлiння кожний член Правлiння має один голос. Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Правлiння пiд час прийняття рiшень голова Правлiння має право вирiшального голосу. На засiданнi Правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання Правлiння оформлюється протягом 5 днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується головуючим засiдання та надається за вимогою для ознайомлення члену Правлiння, члену Наглядової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, а також акцiонеру (представнику акцiонера). Голова Правлiння обирається Наглядовою радою. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнший член Правлiння в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями. У разi неможливостi виконання головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Повноваження голови Правлiння та члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень голови та/або члена Правлiння встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правлiння. Без рiшення Наглядової ради повноваження члена Правлiння з одночасним припиненням контракту припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Правлiння за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Правлiння; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) на iнших пiдставах, передбачених законодавством України та контрактом, укладеним з членом Правлiння. У разi неможливостi з будь-якої причини виконання головою Правлiння своїх обов'язкiв, Правлiння має право приймати рiшення з будь-якого питання, вiднесеного до компетенцiї голови Правлiння. Винагороди за виконання обов'язкiв члена правлiння у будь-якiй формi не отримував. Працює менеджером в оптовiй торговлi торгiвельного ТОВ "Нобл Ресорсiз України". Член правлiння Осадчук В.I. непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської службової дiяльностi не має, акцiями товариства не володiє. Призначено членом правлiння 29 липня 2013 року. Протягом отаннiх п"яти рокiв займав такi посади: менеджер в оптовiй торгiвлi торгiвельного вiддiлу ТОВ "Нобл Ресорсiз Україна", генеральний директор ТОВ "Нобл Ресорсiз Україна" (м. Гонконг). Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 1) Посада Член правлiння 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вахель Юрiй Володимирович 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 4) Рік народження 1970 5) Освіта Вища, закiнчив Львiвський полiтехнiчний iнститут та Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка 6) Стаж керівної роботи (років) 10 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор юридичної служби ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" та ЗАТ "А.Е.С. Рiвненерго" 8) дата обрання та термін, на який обрано 24.04.2013, обрано 3 9) Опис Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. ПРАВЛIННЯ здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Правлiння товариства пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Членом правлiння товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї. Головою та членами правлiння можуть бути особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах. Голова i члени правлiння є посадовими особами Товариства. Правлiння обирається за рiшенням наглядової ради Товариства у кiлькостi 5 (п'ять) осiб строком на 3 (три) роки. Члени правлiння Товариства не мають права бути членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та входити до складу наглядової ради Товариства. Органiзацiйною формою роботи правлiння Товариства є засiдання, якi скликаються Головою правлiння Товариства в разi потреби, але не менше нiж один раз на мiсяць. Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членiв правлiння Товариства. Рiшення на засiданнi правлiння приймається просто бiльшiстю голосiв членiв правлiння Товариства, присутнiх на засiданнi. У випадку розподiлу голосiв нарiвно голос Голови правлiння є вирiшальним. Порядок скликання i проведення засiдань правлiння регулюється Положенням про правлiння. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Члени наглядової ради, а також представник профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, мають право бути присутнiми на засiданнях правлiння. На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння, члена наглядової ради або представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу. У разi вiдсутностi Голови правлiння Товариства у зв'язку з вiдпусткою, захворюванням чи вiдрядженням тимчасово право виступати вiд iменi Товариства без довiреностi та виконувати функцiї, права, обов'язки та повноваження, передбаченi для Голови правлiння Товариства, має перший заступник Голови правлiння Товариства. При виконаннi функцiй Голови правлiння Товариства, у випадках передбачених цим пунктом, перший заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом. Покладення виконання таких функцiй та повноважень на першого заступника Голови правлiння повинно бути пiдтверджено вiдповiдним документом, виданим Головою правлiння Товариства. Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi товариства контракт пiдписує голова наглядової ради Товариства, Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть товариства в межах, встановлених внутрiшнiми положеннями товариства. Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень голови та членiв правлiння встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правлiння. Член правлiння Вахель Ю.В. непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської службової дiяльностi не має. Призначено членом правлiння 24 квiтня 2013 року. Протягом останнiх п"яти рокiв займав такi посади: директор юридичної служби ЗАТ "А.Е.С. Київобленерко" та ЗАТ "А.Е.С. Рiвненерго", заступник генерального директора з юридичних питань та розвитку бiзнеса ТОВ "Нобл Ресорсiз Україна" (м. Гонконг). Акцiями Товариства не володiє. 1) Посада Головний бухгалтер, член правлiння 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Джарти Оксана Миколаївна 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС 394701 02.10.2000 Старобешiвським РВУМВС України в Донецькiй обл. 4) Рік народження 1976 5) Освіта Вища, закiнчила Донецьку державну академiю управлiння, економiст. 6) Стаж керівної роботи (років) 3 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство", головний бухгалтер. 8) дата обрання та термін, на який обрано 24.04.2013, обрано 3 9) Опис ПРАВЛIННЯ здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Правлiння товариства пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Членом правлiння товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї. Головою та членами правлiння можуть бути особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах. Голова i члени правлiння є посадовими особами Товариства. Правлiння обирається за рiшенням наглядової ради Товариства у кiлькостi 5 (п'ять) осiб строком на 3 (три) роки. Члени правлiння Товариства не мають права бути членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та входити до складу наглядової ради Товариства. Органiзацiйною формою роботи правлiння Товариства є засiдання, якi скликаються Головою правлiння Товариства в разi потреби, але не менше нiж один раз на мiсяць. Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членiв правлiння Товариства. Рiшення на засiданнi правлiння приймається просто бiльшiстю голосiв членiв правлiння Товариства, присутнiх на засiданнi. У випадку розподiлу голосiв нарiвно голос Голови правлiння є вирiшальним. Порядок скликання i проведення засiдань правлiння регулюється Положенням про правлiння. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Члени наглядової ради, а також представник профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, мають право бути присутнiми на засiданнях правлiння. На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння, члена наглядової ради або представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу. У разi вiдсутностi Голови правлiння Товариства у зв'язку з вiдпусткою, захворюванням чи вiдрядженням тимчасово право виступати вiд iменi Товариства без довiреностi та виконувати функцiї, права, обов'язки та повноваження, передбаченi для Голови правлiння Товариства, має перший заступник Голови правлiння Товариства. При виконаннi функцiй Голови правлiння Товариства, у випадках передбачених цим пунктом, перший заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом. Покладення виконання таких функцiй та повноважень на першого заступника Голови правлiння повинно бути пiдтверджено вiдповiдним документом, виданим Головою правлiння Товариства. Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi товариства контракт пiдписує голова наглядової ради Товариства, Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть товариства в межах, встановлених внутрiшнiми положеннями товариства. Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень голови та членiв правлiння встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правлiння. Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер забезпечує: а) розробку бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; б) розгляд договорiв (угод) на суму, що перевищує 50 % балансової вартостi активiв Товариства. в) пiдготовку щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб органiв управлiння); г) органiзацiю ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв; д) надання висновку щодо доцiльностi отримання довгострокових позик; е) визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства. Джарти О.М. непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської службової дiяльностi не має, акцiями товариства не володiє. Змiн у звiтному роцi не було. Протягом останнiх п"яти рокiв займала такi посади: бухгалтер-економiст ВАТ " Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство", головний бухгалтер ВАТ "Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство", головний бухгалтер ПрАТ "Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство". 1) Посада Голова наглядової ради 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Роберт ван дер Зальм 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 4) Рік народження 1965 5) Освіта коледж Магдалени, Оксфордський унiверситет 6) Стаж керівної роботи (років) 26 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав BHP Billiton Лондон, фiнансовий директор Алюмiнiєвого пiдроздiлу. 8) дата обрання та термін, на який обрано 24.05.2013, обрано 5 9) Опис Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується головою Правлiння чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Компетенцiя Наглядової ради змiнюється за рiшення Загальних зборiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження всiх внутрiшнiх документiв Товариства, крiм положень, зазначених у пунктi 11.3 статтi 3 цього Статуту, а також затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Наглядової ради; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) обрання корпоративного секретаря; 24) надання (до моменту укладення) попереднього дозволу на укладення Товариством правочину з купiвлi-продажу основних засобiв, корпоративних прав на загальну суму понад 100 000,00 (сто тисяч доларiв США) доларiв США або її еквiвалент у iншiй валютi згiдно з курсом обмiну валют, встановленим Нацiональним банком України на дату надання вiдповiдного дозволу; 25) надання (до моменту укладення) попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого договору поруки, застави, iпотеки, кредитного договору, договору позики, незалежно вiд суми кредиту або вартостi майна Товариства, яке надається у заставу як забезпечення повернення кредиту чи позики; 26) надання (до моменту укладення) попереднього дозволу на випуск, придбання або продаж цiнних паперiв, включаючи векселi Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всiєї iнформацiї Товариства. Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: 1) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; 2) дату народження представника; 3) серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; 4) мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; 5) мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється за принципом представництва у складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв. Загальнi збори обирають склад Наглядової ради з числа кандидатiв, запропонованих акцiонерами в порядку, передбаченому для пропозицiй до порядку денного вiдповiдних Загальних зборiв. Акцiонер може запропонувати кiлькiсть кандидатiв, що не перевищує встановленого кiлькiсного складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування при обраннi члена (членiв) Наглядової ради не застосовується. Порядок представництва представником акцiонера у складi Наглядової ради визначається самим акцiонером. Акцiонер має право в будь-який час вiдкликати свого представника, що представляє його iнтереси у складi Наглядової ради, письмово повiдомивши про це Товариство. З дня направлення такого повiдомлення повноваження представника акцiонера в Наглядовiй радi припиняються. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзором Товариства. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом 3 мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує голова Правлiння або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревiзора, Правлiння чи його члена. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради можуть проводитися за особистою присутнiстю її членiв або шляхом телефонної чи вiдео конференцiї. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Наглядова рада може прийняти рiшення шляхом заочного голосування (опитування) з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради. У такому разi проект рiшення або питання для голосування надсилається членам Наглядової ради, якi повиннi протягом 5 календарних днiв з дати одержання вiдповiдного проекту рiшення або питання для голосування у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днiв з дати одержання повiдомлення вiд члена Наглядової ради всi члени Наглядової ради повиннi бути в письмовiй формi поiнформованi головою Наглядової ради прийняте рiшення. Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували бiльше половини кiлькiсного складу Наглядової Ради. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. Голова наглядової ради Роберт ван дер Зальм непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської службової дiяльностi не має, акцiями Товариства не володiє. Призначено на посаду голови наглядової ради 24 травня 2013 року. Протягм останнiх п"яти рокiв займав такi посади: BHP Billiton Лондон, фiнансовий директор Алюмiнiєвого пiдроздiлу, головний фiнансовий менеджер групи, компанiя Нобл Ресорсiз Лтд (м. Гонконг). 1) Посада Член наглядової ради 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Маркус Сiлбах 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 4) Рік народження 1968 5) Освіта Юридичний Майстер 6) Стаж керівної роботи (років) 18 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директором з персоналу у сферi енергетики, компанiя Нобл Юроп Лiмiтед. 8) дата обрання та термін, на який обрано 25.04.2013, обрано 5 9) Опис Статутом Товариства не передбачений розподiл повноважень наглядової ради мiж її членами. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується головою Правлiння чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Компетенцiя Наглядової ради змiнюється за рiшення Загальних зборiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження всiх внутрiшнiх документiв Товариства, крiм положень, зазначених у пунктi 11.3 статтi 3 цього Статуту, а також затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Наглядової ради; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) обрання корпоративного секретаря; 24) надання (до моменту укладення) попереднього дозволу на укладення Товариством правочину з купiвлi-продажу основних засобiв, корпоративних прав на загальну суму понад 100 000,00 (сто тисяч доларiв США) доларiв США або її еквiвалент у iншiй валютi згiдно з курсом обмiну валют, встановленим Нацiональним банком України на дату надання вiдповiдного дозволу; 25) надання (до моменту укладення) попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого договору поруки, застави, iпотеки, кредитного договору, договору позики, незалежно вiд суми кредиту або вартостi майна Товариства, яке надається у заставу як забезпечення повернення кредиту чи позики; 26) надання (до моменту укладення) попереднього дозволу на випуск, придбання або продаж цiнних паперiв, включаючи векселi Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всiєї iнформацiї Товариства. Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: 1) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; 2) дату народження представника; 3) серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; 4) мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; 5) мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється за принципом представництва у складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв. Загальнi збори обирають склад Наглядової ради з числа кандидатiв, запропонованих акцiонерами в порядку, передбаченому для пропозицiй до порядку денного вiдповiдних Загальних зборiв. Акцiонер може запропонувати кiлькiсть кандидатiв, що не перевищує встановленого кiлькiсного складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування при обраннi члена (членiв) Наглядової ради не застосовується. Порядок представництва представником акцiонера у складi Наглядової ради визначається самим акцiонером. Акцiонер має право в будь-який час вiдкликати свого представника, що представляє його iнтереси у складi Наглядової ради, письмово повiдомивши про це Товариство. З дня направлення такого повiдомлення повноваження представника акцiонера в Наглядовiй радi припиняються. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзором Товариства. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом 3 мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує голова Правлiння або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревiзора, Правлiння чи його члена. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради можуть проводитися за особистою присутнiстю її членiв або шляхом телефонної чи вiдео конференцiї. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Наглядова рада може прийняти рiшення шляхом заочного голосування (опитування) з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради. У такому разi проект рiшення або питання для голосування надсилається членам Наглядової ради, якi повиннi протягом 5 календарних днiв з дати одержання вiдповiдного проекту рiшення або питання для голосування у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днiв з дати одержання повiдомлення вiд члена Наглядової ради всi члени Наглядової ради повиннi бути в письмовiй формi поiнформованi головою Наглядової ради прийняте рiшення. Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували бiльше половини кiлькiсного складу Наглядової Ради. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних Член наглядової ради Маркус Сiлбах непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської службової дiяльностi не має, акцiями Товариства не володiє. Призначено на посаду члена наглядової ради 25 квiтня 2013 року. Протягом всiєї дiяльностi займав такi посади: Noble Europe Ltd з 07/2010, Noble Resources SA з 05-2008-06/2010, Airbus SAS з 2001- 2008, Daimler з 1999-2001, Siemens з 1996-1999, в урядi Боварiї з 1993-1996. Працює директором з персоналу у сферi енергетики, компанiя Нобл Юроп Лiмiтед.(м. Амстердам) 1) Посада Член наглядової ради 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Джефрi Алам 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 4) Рік народження 1958 5) Освіта Унiверситет Манчестера, Великобританiя, Честер юридичний коледж 6) Стаж керівної роботи (років) 26 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Morgan Stanley Real Estate Group, Керiвник з дотримання закону у Азiї 8) дата обрання та термін, на який обрано 25.04.2013, обрано 5 9) Опис Статутом Товариства не передбачений розподiл повноважень наглядової ради мiж її членами. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується головою Правлiння чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Компетенцiя Наглядової ради змiнюється за рiшення Загальних зборiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження всiх внутрiшнiх документiв Товариства, крiм положень, зазначених у пунктi 11.3 статтi 3 цього Статуту, а також затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Наглядової ради; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) обрання корпоративного секретаря; 24) надання (до моменту укладення) попереднього дозволу на укладення Товариством правочину з купiвлi-продажу основних засобiв, корпоративних прав на загальну суму понад 100 000,00 (сто тисяч доларiв США) доларiв США або її еквiвалент у iншiй валютi згiдно з курсом обмiну валют, встановленим Нацiональним банком України на дату надання вiдповiдного дозволу; 25) надання (до моменту укладення) попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого договору поруки, застави, iпотеки, кредитного договору, договору позики, незалежно вiд суми кредиту або вартостi майна Товариства, яке надається у заставу як забезпечення повернення кредиту чи позики; 26) надання (до моменту укладення) попереднього дозволу на випуск, придбання або продаж цiнних паперiв, включаючи векселi Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всiєї iнформацiї Товариства. Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: 1) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; 2) дату народження представника; 3) серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; 4) мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; 5) мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється за принципом представництва у складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв. Загальнi збори обирають склад Наглядової ради з числа кандидатiв, запропонованих акцiонерами в порядку, передбаченому для пропозицiй до порядку денного вiдповiдних Загальних зборiв. Акцiонер може запропонувати кiлькiсть кандидатiв, що не перевищує встановленого кiлькiсного складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування при обраннi члена (членiв) Наглядової ради не застосовується. Порядок представництва представником акцiонера у складi Наглядової ради визначається самим акцiонером. Акцiонер має право в будь-який час вiдкликати свого представника, що представляє його iнтереси у складi Наглядової ради, письмово повiдомивши про це Товариство. З дня направлення такого повiдомлення повноваження представника акцiонера в Наглядовiй радi припиняються. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзором Товариства. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом 3 мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує голова Правлiння або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревiзора, Правлiння чи його члена. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради можуть проводитися за особистою присутнiстю її членiв або шляхом телефонної чи вiдео конференцiї. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Наглядова рада може прийняти рiшення шляхом заочного голосування (опитування) з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради. У такому разi проект рiшення або питання для голосування надсилається членам Наглядової ради, якi повиннi протягом 5 календарних днiв з дати одержання вiдповiдного проекту рiшення або питання для голосування у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днiв з дати одержання повiдомлення вiд члена Наглядової ради всi члени Наглядової ради повиннi бути в письмовiй формi поiнформованi головою Наглядової ради прийняте рiшення. Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували бiльше половини кiлькiсного складу Наглядової Ради. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних Член наглядової ради Маркус Сiлбах непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської службової дiяльностi не має, акцiями Товариства не володiє. Призначено на посаду члена наглядової ради 25 квiтня 2013 року. Протягом останнiх п"яти рокiв займав такi посади:Stanley Гонконг - виконавчий директор, Morgan Stanley Real Estate Group, Керiвник з дотримання закону у Азiї, генеральний радник групи, компанiя Нобл Ресорсiз Лтд (м. Гонконг). 1) Посада Ревiзор 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нобл Джейд Б.В. 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н 000016696239 д/н 4) Рік народження 5) Освіта д/н 6) Стаж керівної роботи (років) 0 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н 8) дата обрання та термін, на який обрано 25.04.2013, обрано 5 9) Опис РЕВIЗОР Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзора. Ревiзор обирається шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Ревiзор обирається строком на 5 рокiв. Не можуть бути Ревiзором: 1) член Наглядової ради; 2) член Правлiння; 3) корпоративний секретар Товариства; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 5) члени iнших органiв Товариства. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки Ревiзора визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також договором, що укладається з Ревiзором-фiзичною особою. У разi обрання Ревiзором юридичної особи, договiр мiж Ревiзором i Товариством не укладається. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у будь-яких засiданнях Наглядової ради та Правлiння. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує Ревiзору доступ до всiєї iнформацiї Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Компетенцiя Ревiзора змiнюється за рiшенням Загальних зборiв. Повноваження Ревiзора можуть бути припиненi достроково за рiшенням Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Без рiшення Загальних зборiв повноваження Ревiзора-фiзичної особи припиняються: 1) за власним бажанням з письмовим повiдомленням за 2 тижнi; 2) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Ревiзора; 3) смерть, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 25 квiтня 2013 року Нобл Джейд Б.В., компанiю, що належним чином створена та iснує згiдно iз законодавством Нiдерландiв, номер заснування 000016696239, iз зареєстрованою адресою: Луна АренА Херiкербергвег 238, 1101 CМ Амстердам, Зуiдуст, Королiвство Нiдерланди, призначено на посаду ревiзора Товариства. Рiшення прийняте на позачергових загальних зборах акцiонерiв, згiдно протоколу №17 вiд 25.04.2013р, на пiдставi Статуту Товариства. 1) Посада Член правлiння 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скрипченко Ольга Василiвна 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 4) Рік народження 1973 5) Освіта Вища, закiнчила Київський мiжнародний унiверситет цивiльної авiацiї 6) Стаж керівної роботи (років) 10 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Контролер вiддiлу по торгiвлi зерном та управлiння елеватором АТ "Каргiлл" 8) дата обрання та термін, на який обрано 24.04.2013, обрано 3 9) Опис Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння обирається у кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Компетенцiя Правлiння змiнюється за рiшенням Загальних зборiв. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом та/або положенням про Правлiння, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi i можуть проводитися за особистою присутнiстю його членiв або шляхом телефонної чи вiдео конференцiї. Кожний член Правлiння має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Засiдання Правлiння є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його складу. На засiданнi Правлiння кожний член Правлiння має один голос. Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Правлiння пiд час прийняття рiшень голова Правлiння має право вирiшального голосу. На засiданнi Правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання Правлiння оформлюється протягом 5 днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується головуючим засiдання та надається за вимогою для ознайомлення члену Правлiння, члену Наглядової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, а також акцiонеру (представнику акцiонера). Голова Правлiння обирається Наглядовою радою. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнший член Правлiння в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями. У разi неможливостi виконання головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Повноваження голови Правлiння та члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень голови та/або члена Правлiння встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правлiння. Без рiшення Наглядової ради повноваження члена Правлiння з одночасним припиненням контракту припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Правлiння за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Правлiння; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) на iнших пiдставах, передбачених законодавством України та контрактом, укладеним з членом Правлiння. У разi неможливостi з будь-якої причини виконання головою Правлiння своїх обов'язкiв, Правлiння має право приймати рiшення з будь-якого питання, вiднесеного до компетенцiї голови Правлiння. Член правлiння Скрипченко О.В. непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської службової дiяльностi не має, акцiями товариства не володiє. Призначено членом правлiння 24 квiтня 2013 року. Протягм останнiх п"яти рокiв займала такi посади: Контролер вiддiлу по торгiвлi зерном та управлiння елеваторами АТ "Каргiлл", фiнансовий директор ТОВ "Нобл Ресорсiз Україна" (м. Гонконг). 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред'явника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Голова правлiння Корнiйко Дмитро Михайлович ВК 270305 11.03.2006 Будьоновським РВ ДМЦУМВС України в Донецькiй областi 0 0 0 0 0 0 Член правлiння Осадчук Володимир Iллiч д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 Член правлiння Вахель Юрiй Володимирович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 Головний бухгалтер Джарти Оксана Миколаївна ВС 394701 02.10.2000 Старобешiвським РВУМВС України в Донецькiй обл. 0 0 0 0 0 0 Голова наглядової ради Роберт ван дер Зальм д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 Член наглядової ради Маркус Сiлбах д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 Член наглядової ради Джефрi Алам д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 Ревiзор Нобл Джейд Б.В. д/н д/н д/н 4 690 656 96,6373 4 690 656 0 0 0 Член правлiння Скрипченко Ольга Василiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 Усього 4 690 656 96,6373 4 690 656 0 0 0 VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій Прості іменні Прості на пред'явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред'явника Нобл Джейд Б.В. (Noble Jade B.V.) (Нiдерланди) 0000166962 1076А, Нiдерланди, д/н р-н, Амстердам, Локателлiкаде, 1 4 690 656 96,6373 4 690 656 0 0 0 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій Прості іменні Прості на пред'явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред'явника Усього 4 690 656 96,6373 4 690 656 0 0 0 VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів чергові позачергові X Дата проведення 25.04.2013 Кворум зборів 96,8923 Опис Позачерговi збори скликано на вимогу акцiонера, що володiє контрольним пакетом акцiй. Порядок денний: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв. 3. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 4. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 5. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 6. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Обрання Ревiзора Товариства. 8. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Голосування з усiх питань порядку денного (крiм 7 питання) проводиться за принципом "одна акцiя - один голос" шляхом пiдняття рук (вiдкрите голосування). Голосування за 7 питанням проводиться з використанням бюлетенiв. Рiшення з усiх питань порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (50% + 1 голос), якi зареєструвалися для участi в Зборах. За розглядом питань порядку денного було прийнято такi рiшення: 1. З ПЕРШОГО питання порядку денного: "Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв": обрано Головою зборiв - Маломужа Ярослава Миколайовича, секретарем зборiв - Джарти Оксану Миколаївну 2. З ДРУГОГО питання порядку денного "Обрання членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв" лiчильну комiсiю обрано у такому складi: Голова комiсiї Кушкур Олена Василiвна Члени комiсiї Паша Наталiя Вiкторiвна , Кучук Лариса Миколаївна 3. З ТРЕТЬОГО питання, стосовно припинення повноважень членiв Наглядової ради вирiшено: Припинити повноваження Таволжанського Юрiя Петровича на посадi Голови Наглядової Ради Товариства та припинити повноваження наступних осiб на посадах членiв Наглядової Ради Товариства: (1) Балабанова Вiктора Олександровича; (2) Коваленко Леонiда Георгiйовича; (3) Карачинську Антонiну Степанiвну; (4) Костяка Сергiя Петровича. 4. З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного "Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства" : затверджено Наглядову Раду Товариства у складi 3 (трьох) осiб" 5. З П'ЯТОГО питання порядку денного "Обрання членiв Наглядової ради Товариства" обратно членами Наглядової Ради Товариства наступнi особи: Роберт ван дер Зальм Маркус Сiлбах Джефрi Алам 6. З ШОСТОГО питання порядку денного "Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства" прийнято: припинити повноваження Паша Ольги Романiвни на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства та припинити повноваження наступних осiб на посадах членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: (1) Корiнь Ольги Антонiвни; (2) Попової Єлизавети Володимирiвни". 7. З СЬОМОГО питання порядку денного "Обрання Ревiзора Товариства" обрано ревiзором Товариства компанiю Нобл Джейд Б.В., зареєстровану згiдно з законодавством Нiдерландiв, номер заснування 000016696239, мiсцезнаходження: Луна АренА Херiкербергвег 238, 1101 CМ Амстердам, Зуiдуст, Королiвство Нiдерланди". 8. З ВОСЬМОГО питання порядку денного "Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв" Прийнято рiшення: "попередньо схвалити рiшення про укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1(одного) року з дати проведення Зборiв, а саме 1) Правочинiв, якi за своїм характером пов'язанi iз матерiально-технiчним забезпеченням дiяльностi Товариства включаючи купiвлю-продаж обладнання, товарно-матерiальних цiнностей, зернових тощо, договори пiдряду, договори про виконання робiт, надання послуг тощо, сукупна гранична вартiсть яких не перевищує 100% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк; 2) Правочинiв, якi за своїм характером є кредитними договорами, договорами позики, договорами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi подiбнi договори/угоди, сукупна гранична вартiсть яких не перевищує 100% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк; 3) Правочинiв, якi за своїм характером є договорами поруки, гарантiї, застави, iпотеки чи iншого обтяження майна, сукупна гранична вартiсть яких не перевищує 100% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк;" Вид загальних зборів чергові позачергові X Дата проведення 16.04.2013 Кворум зборів 96,8923 Опис Черговi збори було скликано за iнiцiативою правлiння згiдно вимог Статутут Товариства. Порядок денний: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв. 3. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк i прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2012 роцi i прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi i прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо рiчного звiту i балансу Товариства за 2012 рiк i його затвердження. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства. 7. Затвердження розподiлу прибуткiв та збиткiв Товариства за 2012 рiк. 8. Затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 9. Надання повноважень на проведення всiх необхiдних дiй пов'язаних з реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства. 10. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Регламент: - доповiдi з питань порядку денного - до 15 хвилин; - спiвдоповiдачi по порядку денного - до 5 хвилин; - виступаючi в дебатах - до 3 хвилин; - вiдповiдi на питання - до 1 хвилини. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться за принципом "одна акцiя - один голос" шляхом пiдняття рук (вiдкрите голосування). Рiшення з усiх питань порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (50% + 1 голос), якi зареєструвалися для участi в Зборах, окрiм питання 8 порядку денного, яке приймається бiльш як ? чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. За розглядом питань порядку денного 1. З ПЕРШОГО питання порядку денного: "Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв" Обрано Головою зборiв - Костяка Петра Михайловича, секретарем зборiв - Маломужа Ярослава Миколайовича. 2. З ДРУГОГО питання порядку денного "Обрання членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв" обрано членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв в такому складi: Голова комiсiї -Кушкур Олена Василiвна Члени комiсiї Паша Наталiя Вiкторiвна, Кучук Лариса Миколаївна 3. З ТРЕТЬОГО питання порядку денного "Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк i його затвердження" слухали Голову Правлiння Товариства Костяка П.М., який доповiв акцiонерам про результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийнято: затвердити звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк та визначити роботу Правлiння Товариства у 2012 роцi задовiльною. 4. З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного "Звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2012 роцi i його затвердження" слухали Голову Наглядової ради Товариства Таволжанського Юрiя Петровича зi звiтом Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2012 рiк. затверджено звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2012 роцi. Визначено роботу Наглядової ради Товариства у 2012 роцi задовiльною. 5. З П'ЯТОГО питання порядку денного "Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо фiнансової дiяльностi Товариства у 2012 роцi i його затвердження. Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо рiчного звiту i балансу Товариства за 2012 рiк i його затвердження" Прийнято: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо фiнансової дiяльностi Товариства у 2012 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо рiчного звiту i балансу Товариства за 2012 рiк та визначити роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2012 роцi задовiльною. 6. З ШОСТОГО питання порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства" Затверджено рiчний звiт i баланс Товариства за 2012 рiк 7. З СЬОМОГО питання порядку денного "Затвердження розподiлу прибуткiв та збиткiв Товариства за 2012 рiк" прийнято: "затвердити порядок розподiлу чистого прибутку Товариства за 2012 рiк в розмiрi 898 тис. грн. таким чином: - 898 тис. гривень (100% вiд розмiру чистого прибутку за 2012 рiк ) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матерiально-технiчної бази Товариства. 8. З ВОСЬМОГО питання порядку денного "Затвердження нової редакцiї статуту Товариства та уповноваження Голови Правлiння її пiдписати" вирiшено: "затвердити нову редакцiю Статуту Товариства, що додається до Протоколу Зборiв та уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю статуту Товариства". 9. З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного "Надання повноважень на проведення всiх необхiдних дiй пов'язаних з реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства" прийнято: "уповноважити Голову Правлiння Товариства та Джарти Оксану Миколаївну на вчинення дiй, необхiдних для державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства в будь-яких i всiх органах державної влади та управлiння України, а також на вчинення будь-яких пов'язаних з цим дiй вiд iменi Товариства". 10. З ДЕСЯТОГО питання порядку денного "Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв" Затверджено: укладання Товариством договору поставки з ТОВ "IН-ДI Iнженерний центр" на суму 1 990 000 гривень. X. Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 08.10.2010 214/05/1/10 Донецьке теруправлiння ДКЦПФР UA4000092019 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,25 4 853 876 1 213 469 100 Опис Товариство змiнило форму iснування випуску акцiй на бездокументарну та органiзацiйно-правову форму господарюючого суб"єкту на приватне акцiонерне товариство. Свiдоцтва вiд 30.11.1998 р. №398/05/1/98 та вiд 08.10.2010 р. №214/05/1/10, виданi Донецьким теруправлiнням ДКЦПФР вважаються такими, що втратили чиннiсть. Акцiя - пайовий цiнний папiр, що надає її власнику право: • брати участь в управлiннi справами Товариства; • брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди); • брати участь у розподiлi майна при лiквiдацiї Товариства; • iншi права, передбаченi чинним законодавством та статутом Товариства. Кожна проста акцiя надає її власнику однаковий обсяг прав та розмiр дивiдендiв, що виплачується за нею. Акцiї до лiстингу (делiстингу) не допущенi, на фондових бiржах не котирувались та не продавались. Додаткових емiсiй не було. Товариство не планує додаткового випуску акцiй у 2014 роцi. Акцiї чинної емiсiї були розповсюдженi серед акцiонерiв пiд час приватизацiї державного пiдприємтсва "Каракубське хлiбоприймальне пiдприємтсво". XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, всього (тис. грн) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 2 753 3 324 0 0 2 753 3 324 будівлі та споруди 1 835 1 716 0 0 1 835 1 716 машини та обладнання 660 942 0 0 660 942 транспортні засоби 98 88 0 0 98 88 інші 160 578 0 0 160 578 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0 Усього 2 753 3 324 0 0 2 753 3 324 Опис Всi основнi засоби виробничого призначення мають однаковий рiвень використання - 100%, рiвень зносу виробничих основних засобiв становить: - для будiвель - 69,7% - для машин та обладнання - 49,0% - для транспортних засобiв - 73,5% - iнших - 40,7%. Основних засобiв невиробничого призначення немає. Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п.26 нацiонального П(С)БО №7 за нормами i методом, передбаченим податковим законодавством. За рiк нараховано амортизацiї 252 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 8811 тис. грн., загальна сума нарахованого зносу 5487 тис. грн. Строки корисного використання визначенi в дiапазонi: будiвлi та споруди - 25-40 рокiв, виробничi машини та обладнання - 10-20 рокiв, транспортнi засоби - 5-10 рокiв. Серед планiв на 2014 рiк слiд вiдзначити закiнчення будiвництва сушарки на твердому паливi, установку та монтаж сепаратора очищеня зерна. Загальна вартiсть запланованих робiт становить 2,9 млн. грн. Реалiзацiя планiв вiдбувається та буде вiдбуватися за рахунок наявностi власних коштiв та кредитiв. Щодо удосконалення основних засобiв слiд вiдзначити, що Товариство має графiк проведення ремонтiв основних засобiв. Фiнансування ремонтiв здiйснюється за рахунок власних коштiв. У 2013 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на 980 тис. грн., найбiльш вагомим придбанням були 2 мiстки вiдбору проб (загальною вартiстю 102 тис. грн), Пульсар ВТА-80,4 вартiстю 285 тис. грн, автоматична протипожежна сигналiзацiя вартiстю 251 тис. грн. вибуло 157 тис. грн. (за залишковою вартiстю), а саме: будiвля калiбрувального цеху (36 тис. грн), будiвля камерного сущiння (47 тис. грн), протипожежна сигналiзацiя (20 тис. грн), ваги (18 тис грн) та ваги ВТА-60 (37 тис. грн), тощо. Обмежень на використання основних засобiв протягом року не виникало, у податковiй заставi основнi засоби не знаходяться, правочини з власними основними засобами не здiйснювались. Орендованих основних засобiв немає. 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 6 224 6 575 Статутний капітал (тис.грн) 1 213 1 213 Скоригований статутний капітал (тис.грн) 1 213 1 213 Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного року (6224 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу (1213 тис.грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу України. 3. Інформація про зобов'язання емітента Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 2 100 X X у тому числі: короткостроковий 26.12.2013 2 100 22 09.01.2014 Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X Податкові зобов'язання X 33 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X Інші зобов'язання X 498 X X Усього зобов'язань X 2 631 X X Опис Облiк i оцiнка зобов'язань станом на 31.12.2013 року зробленi вiдповiдно до нацiонального П(С)БО №11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2013 p. складали 2 631 тис. грн. i зрослi в порiвняннi з початком року на 1 639 тис. грн. Зобов'язання вiдображенi в балансi за сумою їхнього погашення. Станом на 31.12.2013 р. вiдображено короткостроковiй кредит вiд банку ПАТ "Корпоративний та Iнвестицiйний Банк Кредi Агрiколь" у сумi 2 100 тис. грн. Серед кредиторiв найбiльше великими є: За розрахунками з постачальниками товарiв та послуг: - ТОВ "Профсервiс Люкс" - 52 тис. грн. - Iншi - 1 тис. грн. Разом: 53 тис. грн. За розрахунками з бюджетом: - Податок на землю- 9 тис. грн. - Податок на прибуток - 9 тис. грн. - Прибутковий податок - 14 тис. грн. - Iншi податки - 1 тис. грн. Разом: 33 тис. грн. За розрахунками по соцiальному страхуванню заборгованiсть складає 46 тис. грн. За розрахунками з учасниками вiдображено 73 тис. грн. за невиплаченими дивiдендами. У складi поточних забезпечень вiдображено резерв оплати вiдпусток робiтникiв у сумi 143 тис. грн. У iншi зобов'язання в сумi 82 тис. грн. включенi: - податковий кредит за ПДВ - 81 тис. грн. - iншi - 1 тис. грн. У фiнансовiй звiтностi вiдображено тiльки визнанi зобов'язання, погашення яких планується у 2014 роцi. Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2011 1 0 2 2012 1 0 3 2013 2 1 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X Акціонери X Депозитарна установа X Інше (запишіть) Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (запишіть) Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? Так Ні Реорганізація X Додатковий випуск акцій X Унесення змін до статуту товариства X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X Інше (запишіть) Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради 3 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 Кількість представників держави 0 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інше (запишіть) комiтети не створювались Інше (запишіть) д/н Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) д/н Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть) X Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (запишіть) Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так так так ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так так так ні Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету так ні ні ні Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня так ні ні ні Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так так так ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так так ні ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так так ні ні Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так так ні ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть) д/н Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу ні так так так так Інформація про склад органів управління товариства так так так так так Статут та внутрішні документи так ні так так ні Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так ні Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні так так так ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Виконавчий орган X Інше (запишіть) д/н Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть) Останнi два роки Товариство не змiнювало аудитора. Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія (ревізор) X Наглядова рада X Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X Інше (запишіть) д/н З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X Інше (запишіть) д/н Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? Так Ні Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X Випуск облігацій X Кредити банків X Фінансування з державного і місцевих бюджетів X Інше (запишіть) Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X Не визначились Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Звіт про корпоративне управління 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31586485 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург,12а Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2846, 28.02.2002 Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Реєстраційний номер 15, серія П, номер 000015, дата видачі 12.02.2013, строк дії 4 роки Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 Думка аудитора умовно-позитивна КОДИ Дата 31.12.2013 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 00957519 Територія Донецька область, с.Роздольне за КОАТУУ 1424586801 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Вид економічної діяльності Складське господарство за КВЕД 52.10 Середня кількість працівників: 66 Адреса, телефон: 87252 с. Роздольне, вул. Чкалова,96, 0625322377 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 p. Форма №1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 90 76 первісна вартість 1001 116 116 накопичена амортизація 1002 ( 26 ) ( 40 ) Незавершені капітальні інвестиції 1005 232 2999 Основні засоби 1010 2753 3324 первісна вартість 1011 8455 8811 знос 1012 ( 5702 ) ( 5487 ) Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 первісна вартість 1016 0 0 знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 первісна вартість 1021 0 0 накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 18 18 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 Відстрочені податкові активи 1045 30 84 Гудвіл 1050 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 Усього за розділом I 1095 3123 6501 II. Оборотні активи Запаси 1100 550 469 Виробничі запаси 1101 550 469 Незавершене виробництво 1102 0 0 Готова продукція 1103 0 0 Товари 1104 0 0 Поточні біологічні активи 1110 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 Векселі одержані 1120 0 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 584 389 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 123 482 з бюджетом 1135 0 550 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 4 Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 Гроші та їх еквіваленти 1165 3079 352 Готівка 1166 0 0 Рахунки в банках 1167 3079 352 Витрати майбутніх періодів 1170 99 50 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0 Інші оборотні активи 1190 5 58 Усього за розділом II 1195 4444 2354 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 Баланс 1300 7567 8855 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1213 1213 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 Капітал у дооцінках 1405 1562 1144 Додатковий капітал 1410 0 33 Емісійний дохід 1411 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 Резервний капітал 1415 376 376 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3424 3458 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) Інші резерви 1435 0 0 Усього за розділом I 1495 6575 6224 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 Довгострокові кредити банків 1510 0 0 Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 Довгострокові забезпечення 1520 0 0 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 Цільове фінансування 1525 0 0 Благодійна допомога 1526 0 0 Страхові резерви 1530 0 0 у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 резерв незароблених премій 1533 0 0 інші страхові резерви 1534 0 0 Інвестиційні контракти 1535 0 0 Призовий фонд 1540 0 0 Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 Усього за розділом II 1595 0 0 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 2100 Векселі видані 1605 0 0 Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 товари, роботи, послуги 1615 80 53 розрахунками з бюджетом 1620 146 33 у тому числі з податку на прибуток 1621 54 9 розрахунками зі страхування 1625 144 46 розрахунками з оплати праці 1630 305 101 одержаними авансами 1635 18 0 розрахунками з учасниками 1640 81 73 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 страховою діяльністю 1650 0 0 Поточні забезпечення 1660 197 143 Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 Інші поточні зобов’язання 1690 21 82 Усього за розділом IІІ 1695 992 2631 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 Баланс 1900 7567 8855 Примітки: Станом на 31.12.2013 p. статутний капiтал Товариства складає 1 213 469 грн. i роздiлений на 4 853 876 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Випуск акцiй зареєстрований Донецьким теруправлiнням ДКЦП ФР 08.10.2010 p., свiдоцтво №214/05/1/10. Статутний капiтал протягом звiтного перiоду не змiнювався. Станом на 31.12.2013 p. Товариство сформувало резервний капiтал у сумi 376 тис. грн. Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2013 р. складає 1 144 тис. грн. Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2013 p. складає 33 тис. грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного року вiдображено у сумi 3 458 тис. грн. На балансi Товариства вiдображено нематерiальнi активи у сумi 116 тис. грн. у видi бухгалтерських програм за первiсною вартiстю, накопичена амортизацiя нематерiальних активiв вiдображено у сумi 40 тис. грн., залишкова вартiсть 76 тис. грн. Облiк нематерiальних активiв i їхня оцiнка вiдповiдають вимогам нацiонального П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Незавершене будiвництво станом на кiнець року вiдображено у сумi 2 999 тис. грн., у т.ч.: -стоянка для сельхозинвентаря - 23 тис. грн.; - баня - 22 тис. грн.; - основнi засобi не введенi до експлуатацiї - 2 937 тис. грн.; - iншi - 17 тис. грн. У складi необоротних активiв Товариства основнi засоби займають 51,1 %. Станом на 31.12.2013 p. за даними Головної книги та аналiтичного облiку на балансi Товариства значиться основних засобiв на суму 3 324 тис. грн. за залишковою вартiстю. Основнi засоби вiдбивалися в регiстрах бухгалтерського облiку i звiтностi за фактичними витратами на їхнє придбання (по iсторичнiй собiвартостi) i з урахуванням нарахованого зносу. Облiк надходження i вибуття основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до вимог нацiонального П(С)БО 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалося в 2013 роцi вiдповiдно до п.26 нацiонального П(С)БО 7 "Основнi засоби" на прямолiнiйнiй основi.. Ступiнь зносу виробничих основних засобiв станом на 31.12.2013 p. складає 62,3 % вiд первiсної вартостi. Товариством була проведена iнвентаризацiя основних фондiв, нематерiальних активiв станом на 31.12.2013 p. Станом на 31.12.2013 p. на балансi Товариства значаться фiнансовi iнвестицiї незв'язаним сторонам у сумi 18 тис. грн., а саме пайова участь в будiвництвi газопроводу на пiдставi рiшення виконавчого комiтету Старобешевської районної Ради народних депутатiв №255 вiд 18.12.91 p. Облiк фiнансових iнвестицiй органiзований з урахуванням вимог нацiонального П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Вiдповiдно до нацiонального П(С)БО 9 "Запаси" у складi оборотних активiв в 2013 роцi запаси вiдбивалися Товариством за цiнами придбання (по собiвартостi), тобто сировина i матерiали, паливо, запаснi частини, малоцiннi i швидкозношувальнi предмети i товари вiдбивалися в бухгалтерському облiку за фактичною собiвартiстю, виходячи з витрат на їхнє виготовлення i придбання. Станом на 31.12.20130 р. на балансi значаться виробничi запаси у сумi 469 тис. грн. Метод оцiнки вибуття запасiв та товарiв здiйснювався за методом середньозваженої собiвартостi. Товариством забезпечена незмiннiсть методу оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного року, дотримана вiрнiсть оцiнки запасiв на 31.12.2013 року у вiдповiднiсть до прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики. Оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi зроблена вiдповiдно до нацiонального П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". У складi оборотних активiв Товариства на дебiторську заборгованiсть припадає 60,5 %. Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2013 р. складає 1 425 тис. грн. i зросла в порiвняннi з початком року на 714 тис. грн. Станом на 31.12.2013 року вся дебiторська заборгованiсть вiдбита в балансi за чистою вартiстю реалiзацiї та вiдповiдає поняттю "Актив". Сумнiвних боргiв немає. Резерв сумнiвних боргiв за дебiторською заборгованiстю в 2013 роцi не створювався. Серед дебiторiв найбiльше великими є: За розрахунками з покупцями товарiв: - ДП ПАТ "Iллiч-Агро Донбас" - 273 тис. грн. - Ф.О. Ангелiн О.П. - 60 тис. грн. - Iншi - 56 тис. грн. Разом: 389 тис. грн. За авансами виданими: - ТОВ "Теплоенерго ХIМ" - 191 тис. грн. - ТОВ "Iнженерний центр" - 109 тис. грн. - Iншi - 182 тис. грн. Разом: 482 тис. грн. Iнша дебiторська заборгованiсть вiдображена у сумi 4 тис. грн. (соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi). В складi iнших оборотних активiв в сумi 58 тис. грн. вiдображено податковий кредит за ПДВ. Iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi проведена Товариством станом на 31.12.2013 року. Станом на 31.12.2013 p. Товариство мало залишки коштiв на поточних рахунках в сумi 352 тис. грн. У складi витрат майбутнiх перiодiв в сумi 50 тис. грн. врахована вартiсть передплати перiодичних видань та страхування майна на 2014 рiк. Облiк i оцiнка зобов'язань станом на 31.12.2013 року зробленi вiдповiдно до нацiонального П(С)БО №11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2012 p. складали 2 631 тис. грн. i зрослi в порiвняннi з початком року на 1 639 тис. грн. Зобов'язання вiдображенi в балансi за сумою їхнього погашення. Станом на 31.12.2013 р. вiдображено короткостроковiй кредит вiд банку ПАТ "Корпоративний та Iнвестицiйний Банк Кредi Агрiколь" у сумi 2 100 тис. грн. Серед кредиторiв найбiльше великими є: За розрахунками з постачальниками товарiв та послуг: - ТОВ "Профсервiс Люкс" - 52 тис. грн. - Iншi - 1 тис. грн. Разом: 53 тис. грн. За розрахунками з бюджетом: - Податок на землю- 9 тис. грн. - Податок на прибуток - 9 тис. грн. - Прибутковий податок - 14 тис. грн. - Iншi податки - 1 тис. грн. Разом: 33 тис. грн. За розрахунками по соцiальному страхуванню заборгованiсть складає 46 тис. грн. За розрахунками з учасниками вiдображено 73 тис. грн. за невиплаченими дивiдендами. У складi поточних забезпечень вiдображено резерв оплати вiдпусток робiтникiв у сумi 143 тис. грн. У iншi зобов'язання в сумi 82 тис. грн. включенi: - податковий кредит за ПДВ - 81 тис. грн. - iншi - 1 тис. грн. У фiнансовiй звiтностi вiдображено тiльки визнанi зобов'язання, погашення яких планується у 2014 роцi. Керівник Корнiйко Д.М. Головний бухгалтер Джарти О.М. КОДИ Дата 31.12.2013 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 00957519 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік Форма №2 І. Фінансові результати Код за ДКУД 1801003 Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10875 8582 Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 Премії підписані, валова сума 2011 0 0 Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 10172 ) ( 6418 ) Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) Валовий: прибуток 2090 703 2164 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 Інші операційні доходи 2120 285 785 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 Адміністративні витрати 2130 ( 927 ) ( 1280 ) Витрати на збут 2150 ( 85 ) ( 0 ) Інші операційні витрати 2180 ( 323 ) ( 283 ) Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0 Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0 Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 1386 збиток 2195 ( 347 ) ( 0 ) Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 Інші фінансові доходи 2220 0 0 Інші доходи 2240 189 109 Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 Фінансові витрати 2250 ( 87 ) ( 0 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 149 ) ( 99 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 1396 збиток 2295 ( 394 ) ( 0 ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 43 -498 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 898 збиток 2355 ( 351 ) ( 0 ) II. Сукупний дохід Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 385 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 Накопичені курсові різниці 2410 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 Інший сукупний дохід 2445 0 0 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 385 0 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 385 0 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 34 898 III. Елементи операційних витрат Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Матеріальні затрати 2500 5707 2131 Витрати на оплату праці 2505 2739 3129 Відрахування на соціальні заходи 2510 985 1135 Амортизація 2515 266 277 Інші операційні витрати 2520 1810 1201 Разом 2550 11507 7873 ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 2600 4853876 4853876 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4853876 4853876 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,072 0,185 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0,072 0,185 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 Примітки: Формування доходiв Товариства здiйснювалося вiдповiдно до вимог нацiонального П(С)БО №15 "Доход". Доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт (послуг) у 2013 роцi склали 10 875 тис. грн. У iншi операцiйнi доходи - 285 тис. грн. включенi: - Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв - 4 тис. грн. - Доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв - 204 тис. грн. - Доходи вiд реалiзацiї валюти - 76 тис. грн. - Iншi доходи - 1 тис. грн. У iншi доходи у сумi 189 тис. грн. включенi доходи вiд лiквiдацiї необоротних активiв. Доходи включенi до складу звiту про фiнансовi результати Товариства на пiдставi принципiв нарахування. Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активiв i збiльшенням зобов'язань. Вiдповiдно до нацiонального П(С)БО №16 "Витрати" структура витрат має наступний вид: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 10 172 тис. грн. До складу виробничої собiвартостi готової продукцiї включенi: - прямi матерiальнi витрати, - прямi витрати на оплату працi, - вiдрахування на соцiальнi заходи, - амортизацiя, - iншi прямi витрати; До складу виробничої собiвартостi товарiв включенi витрати по реалiзованим товарам. Адмiнiстративнi витрати - 927 тис. грн. У складi адмiнiстративних витрат врахованi загальногосподарськi витрати на обслуговування i керування Товариством, як-то податки i збори, передбаченi законодавством, послуги зв'язку, вартiсть ПММ для легкового автомобiля, пiдписка, витрати на оплату працi адмiнiстративно-управлiнського персоналу. До складу витрат на збут включенi витрати, пов'язанi з реалiзацiєю товарiв та продукцiї у сумi 85 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 323 тис. грн., у тому числi: - штрафи i пенi - 1 тис. грн. - собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 203 тис. грн. - iншi витрати (допомога стороннiм органiзацiям, знос основних засобiв) - 119 тис. грн. Iншi витрати - 149 тис. грн. списання необоротних активiв. Фiнансовi витрати - 87 тис. грн. вiдсотки за користування кредитом банку. Витрати включенi до складу звiту про фiнансовi результати Товариства на пiдставi принципу нарахування, вiдбитi в бухгалтерському облiку в тому перiодi, до якого вони вiдносяться одночасно з прибутками, для одержання яких вони понесенi. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2013 рiк - 43 тис. грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi Товариства за 2013 рiк - це збиток у сумi 351 тис. грн. Чистий збиток Товариства за 2013 рiк складає 351 тис. грн., що становить 0,072 грн. на одну акцiю Керівник Корнiйко Д.М. Головний бухгалтер Джарти О.М. КОДИ Дата 31.12.2013 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 00957519 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За 2013 рік Форма №3 Код за ДКУД 1801004 Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 10 866 11 714 Повернення податків і зборів 3005 0 0 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 Цільового фінансування 3010 0 0 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2 049 0 Надходження від повернення авансів 3020 29 27 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 17 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 Надходження від операційної оренди 3040 0 0 Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 Надходження від страхових премій 3050 0 0 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 Інші надходження 3095 39 119 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 831 ) ( 3 334 ) Праці 3105 ( 2 501 ) ( 2 366 ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 197 ) ( 1 149 ) Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 813 ) ( 2 506 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 56 ) ( 713 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 197 ) ( 1 269 ) Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 560 ) ( 524 ) Витрачання на оплату авансів 3135 ( 3 436 ) ( 123 ) Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 2 ) ( 0 ) Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 3190 ( 133 ) ( 43 ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 70 2 356 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 0 необоротних активів 3205 10 2 Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 0 дивідендів 3220 0 0 Надходження від деривативів 3225 0 0 Надходження від погашення позик 3230 0 0 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 Інші надходження 3250 0 0 Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) необоротних активів 3260 ( 4 812 ) ( 557 ) Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4 802 -555 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0 Отримання позик 3305 25 570 0 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 Інші надходження 3340 0 0 Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) Погашення позик 3350 ( 23 470 ) ( 0 ) Сплату дивідендів 3355 ( 8 ) ( 3 ) Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 87 ) ( 0 ) Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2 005 -3 Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 727 1 798 Залишок коштів на початок року 3405 3 079 1 281 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 Залишок коштів на кінець року 3415 352 3 079 Примітки: Станом на 31.12.2013 p. Товариство мало залишки коштiв на поточних рахунках в сумi 352 тис. грн У звiтному роцi отримано 25570 тис. грн. позик, на погашення позик витрачено 23470 тис. грн., на сплату вiдсоткiв витрачено 87 тис. грн. та 8 тис. грн. витрачено на погашення заборгованостi з виплати дивiдендiв за минулi роки. Керівник Корнiйко Д.М. Головний бухгалтер Джарти О.М. КОДИ Дата 31.12.2013 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 00957519 Звіт про власний капітал За 2013 рік Форма №4 Код за ДКУД 1801005 Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 1 213 1 562 0 376 3 424 0 0 6 575 Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 4095 1 213 1 562 0 376 3 424 0 0 6 575 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -351 0 0 -351 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -385 0 0 385 0 0 0 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -385 0 0 385 0 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 Розподіл прибутку: Виплати власникам 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу: Викуп акцій 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі 4290 0 -33 33 0 0 0 0 0 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін у капіталі 4295 0 -418 33 0 34 0 0 -351 Залишок на кінець року 4300 1 213 1 144 33 376 3 458 0 0 6 224 Примітки: Станом на 31.12.2013 p. статутний капiтал Товариства складає 1 213 469 грн. i роздiлений на 4 853 876 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Випуск акцiй зареєстрований Донецьким теруправлiнням ДКЦП ФР 08.10.2010 p., свiдоцтво №214/05/1/10. Статутний капiтал протягом звiтного перiоду не змiнювався. Станом на 31.12.2013 p. Товариство сформувало резервний капiтал у сумi 376 тис. грн. Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2013 р. складає 1 144 тис. грн. Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2013 p. складає 33 тис. грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного року вiдображено у сумi 3 458 тис. грн. Керівник Корнiйко Д.М. Головний бухгалтер Джарти О.М.

Назад