Повідомлення

Відомості про одержання кредиту на сумму, що перевищує 25 відсотків активів ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство»,850,0 тис.грн.

[10.02.2015]
Приватне акцiонерне товариство «Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство» (код ЄДРПОУ – 00957519) повiдомляє про отримання 09.02.2015 року п’ятої частини кредиту в сумi 850,0 тис. грн. на пiдставi доповнення №6 вiд 16.05.2014 року до договору про надання кредитної лiнiї вiд 18.07.2012р Датою прийняття рiшення про одержання кредиту ПрАТ «Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство» є дата проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, а саме 24.04.2014 року. Загальними зборами акцiонерiв було прийняте рiшення про отримання кредиту (протокол №18 вiд 24.04.2014р.) 16.05.2014 року ПрАТ «Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство» було пiдписано доповнення № 6 про пролонгацiю договору про надання кредитної лiнiї вiд 18.07.2012р, згiдно якого Товариство має право отримати банкiвський кредит на суму, яка не перевищує гривневий еквiвалент 375000,00 доларiв ( 9220 000,00грн ). Вартiсть чистих активiв станом на 01.01.2015 року складає 5493,0 тис. грн., спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок року складає 100,0 % . 09.02.2015 року ПрАТ «Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство» отримало п’яту частину кредиту, згiдно доповнення № 6 про пролонгацiю договору про надання кредитної лiнiї вiд 18.07.2012р, в сумi 850,0 тис грн. термiном на один мiсяць з 09.02.2015 року до 10.03.2015р, процентна ставка – 15,5 %. Розмiр отриманої частини до загального розмiру кредиту складає 9,22%. 09.02.2015 року ПрАТ «Каракубське хлiбоприймальне пiдприємство» повернуло четверту частину кредиту отриманого 09.01.2015 року у розмiрi 500,0 тис грн. термiном на один мiсяць з 09.01.2015 року до 09.02.2015 року. Кредитором є ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575), мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 23а. Забезпечення кредиту – гарантiя видана Noble Group Limited (Бермудськi острови) у формi i за змiстом прийнятними для Банку. Цiльове призначення коштiв отриманих за кредитами - фiнансування потреби в обiгових коштах в межах, дозволених українським законодавством, в тому числi нормативними актами Нацiонального банку України. Термiн дiї договору про надання кредитної лiнiї вiд 18.07.2012 року до 29.05.2015 року (34 мiсяця). Процентна ставка за Кредитами в гривнях з фiксованим термiном повернення узгоджується з банком на дату оформлення заявки на кредит.

Назад